Dåpen med ild.

¥

magictransistor:

Doktor Johannes Faust’s Magia Naturalis et Innaturalis, oder Dreifacher Höllenzwang, leiztes Testament und Siegelkuns [Bibliothek der Zanber-Geheimnisse-und Offenbarungs-Bucher], Prague, ca. 1587.

(Source: spamula.net, via hailtothehammer)